بخش نامه های رئیس قوه قضائیه

بخشنامه های ریاست معزز قوه قضائیه

بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

گزارش‌ها حاکی است محاکمدادگاه‌های انقلاب به استناد ماده ١٧ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب١٩/٣/١٣۵٩نسبت به کلیه متهمین جرایم مربوط به مواد مخدر صرفاً مبادرت به صدور قراربازداشت موقت می‌نمایند. با توجه به ماده ٣٠ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با موادمخدر که صدور قرار بازداشت موقت را در جرایم متضمن حبس یا اعدام موکول به رعایتمواد مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است؛ مقتضی است در صدور قرار بازداشتموقت قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت شده و برای آن دسته از متهمین جرایم مواد مخدرکه بیم فرار یا تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه و یا آزادی متهم موجبافساد نباشد با رعایت بند ۵ ماده ١٣٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلابدر امور کیفری, عدم صدور قرار بازداشت موقت و صدور سایر قرارهای موضوع این مادهلازم الرعایه می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های جزایی مرکز و شهرستان‌ها
بنابراعلام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, تعدادی از افراد سودجو و ناباب با سوءاستفاده از نام و لباس ناجا تحت عنوان مامورین انتظامی و ارایه‌ی کارت مجعولشناسایی, بی‌سیم و سایر تجهیزات قلابی, در مرکز و استان‌ها, موجبات مزاحمت اتباعخارجی را فراهم و به شیوه‌های گوناگون از آنان اخاذی, سرقت و کلاهبرداری کرده‌اند.
نظر به ضرورت شدت برخورد قضایی با این پدیده و اهمیت امنیت جانی و مالی اتباعخارجی و تامین آسایش عمومی زائران, مسافران و گردشگرانی که از خارج به ایرانمی‌آیند و تاثیر حضور آنان در اقتصاد و اعتبار کشور اقتضاء دارد در مواردی که چنانمتهمانی دستگیر به مراجع قضایی معرفی می‌گردند, بر اساس قوانین از جمله فصل هشتمقانون مجازات اسلامی, بدون کمترین ارفاقی با آنان رفتار گردد تا علاوه بر تنبهمرتکبان این جرایم, موجب عبرت سایرین شده و از تکرار اعمال مذکور جلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجعقضایی سراسر کشور
بنا به گزارشات واصله, قضات دادگاه‌های انقلاب در مقام رسیدگیبه جرایم مربوط به مواد مخدر به ماده ٣٧ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب ٣/٧/۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام که طول مدت بازداشت متهمینمواد مخدر را به هر حال بیش از ۴ ماه ندانسته است و ایضاً به بند ط و ک از ماده ٣قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ در خصوص طول مدت بازداشتموقت متهمین سایر جرایم و موارد صدور منع تعقیب توجه نمی‌نمایند.
مقتضی استدادگاه‌های انقلاب از تاریخ صدور این بخشنامه, ضمن اینکه در مقام رسیدگی بهپرونده‌های قضایی توجه لازم به مقررات فوق‌الذکر به عمل می‌آورند نسبت به رسیدگیفوری پرونده‌های متهمین بلاتکلیف اقدام نموده و در مواردی که دلایل کافی بر مجرمیتآن‌ها وجود نداشته باشد نسبت به صدور قرار منع تعقیب اقدام تا دلایل کافی بر مجرمیتآنها تحصیل گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

در مواردی که به خاطرانتساب جرمی نسبت به متهمی قرار وثیقه صادر می‌شود و همزمان متهم شخصاً در خصوصایداع وثیقه ملکی اعلام آمادگی نموده و با شخص ثالثی وثیقه معرفی می‌نماید مقتضیاست به منظور جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری ناشی از تاخیر زمانی در ارزیابیاملاک و توقیف آن درا داره ثبت و املاک مربوطه ترتیبی اتخاذ شود تا اینکه:
اولاًـ تعدادی از کارشناسان مراکز اجرایی مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه یا کانونکارشناسان رسمی دادگستری روزانه به عنوان کشیک در محل هر دادسرا یا مجتمع قضاییحاضر و مستقر شوند تا در صورت لزوم ارزیابی املاک مورد وثیقه سریعاً با ارجاع موضوعبه احراز کارشناسان مذکور ارزیابی معمول و نتیجه به مرجع قضایی منعکس شود.
لازمبه ذکر است نظر به اینکه در این خصوص ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت ندارد, چنانچهبه نظر مقام قضایی متصدی رسیدگی با توجه به ارزش املاک در هر شهرستانی, ارزش ملکمورد وثیقه بیشتر از مبلغ قرار وثیقه صادره باشد بدو انجام کارشناسی به نحو مذکوردر خصوص توقیف ملک مورد وثیقه اقدام نمایند.
ثالثاً ـ در هر ناحیه دادسرا یامجتمع قضایی یکی از کارمندان واحد به عنوان نماینده و رابط با ثبت اسناد و املاکتعیین گردد تا مکاتبات مرجع قضایی در خصوص توقیف ملک مورد وثیقه توسط نماینده مذکورسریعاً از طریق نمابر یا با استفاده از امکانات رایانه به ثبت محل ارسال گشته ونتیجه توقیف ملک در دفتر املات و دفتر بازداشتی اداره ثبت مجدداً از همین طریق بهمرجع قضایی منعکس شود و متعاقباً دفترچه مالکیت به نحو مقتضی جهت ثبت مراتب توقیفملک به اداره ثبت مذکور ارسال گردد روسای کل دادگستری استان‌ها مامور اجرای اینبخشنامه و نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوهقضاییه


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور ـ سازمان زندان‌ها و اقداماتتامینی و تربیتی کشور

نظر به اینکه زندان‌های باز که در ماده ١٠ آیین‌نامهاجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مورد پیش‌بینی قرار گرفتهاست, نقش قابل ملاحظه‌ای در ایجاد ارتباط زندانی با محیط خارج زندان بر عهده دارد واز آنجائیکه نگهداری محکومین جرایم غیرعمدی در زندان‌های بسته هر چند برای مدتکوتاه تبعات سوء اجتماعی را در پی دارد, از اینرو اقتضا دارد مراجع اجرای احکامکیفری نسبت به معرفی مستقیم محکومین جرایم غیرعمدی و همچنین در مورد محکومین جرایمعمدی که مدت محکومیت حبس آنان بیشتر از یک سال نمی‌باشد به شرط اخذ تامینی مناسب ازآنان, به زندان‌های باز اقدام نمایند.
سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور نیز مکلف به معرفی زندان‌های باز به مراجع قضایی سراسر کشور می‌باشد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


ریاست محترم قوهقضاییه
برادر مکرم حضرت آیت‌اله شاهرودی زیده عزه‌العالی

سلامعلیکم
به پیوست تصویر بریده روزنامه صدای عدالت مورخ ٢/۴/٨۴ در خصوص رئیس مرکزمبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی ایفاد می‌گردد.
مشارالیه در جمع خبرنگارانبه مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده که قاچاقچیان مواد مخدر پس ازتلاش‌های مجدّانه‌ی نیروهای جان بر کف انتظامی دستگیر می‌شوند, ولی با استفاده ازمرخصی و یا قرار صادره از مرجع محترم قضایی از زندان خارج و به راحتی از چنگالعدالت می‌گریزند, و مجدداً اعمال خلاف خود را از سر می‌گیرند تا آنجا که تا کنون٧٠٠قاچاقچی از زندان خارج شده‌اند.
مستدعی است با عنایت به اهمیتموضوع وتاثیر آن بر افکار عمومی جامعه دستور فرمائید راه‌حلی برای این مشکل پیدا شود و اینکمیسیون را در جریان اقدامات به عمل‌آمده قرار دهند.

محمدرضا فاکر
مسئول کمیسیون


بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
از آنجائیکهمواد ٢٢ و ٧٢٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحمصوب ٩ دی‌ماه ١٣٨٢ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرمو مجرم و دفعات ارتکاب, در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف, تعلیق ومجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوعدیگر که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل نمایند, از این رو اقتضا دارد دادگاه‌هایصادرکننده‌ی احکام کیفری, به جای مجازات‌های حبس خصوصاً حبس‌های کوتاه‌مدت کمتر از۶ماه امکان اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیقاجرای مجازات اینگونه حبس‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهمتا بواسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنندتا از محبوس شدن بی‌ثمر افراد, تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد اجتماعیجلوگیری شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه


بهروسای کل دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها و هیات مدیره کانون‌های وکلا استان‌ها وهیات ماده ٢ اجرایی ماده ١٨٧ برنامه ۵ ساله سوم توسعه

پیرو بخشنامه شماره٢٧٩٠/٨۴/١ـ٧/٣/١٣٨۴ ماده اول آیین‌نامه اجرایی مواد ٣١ و ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری مصوب خرداد ١٣۵۶ به شرح زیر اصلاح و اعلام می‌گردد:
ماده ١ ـبه حکم ماده ٣٢ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣۵۶ اقامه کلیه دعاویمدنی و حقوقی و نیز شکایت از آراء و دفاع از آن‌ها در دادگاه‌های دادگستری با دخالتوکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی ماده ١٨٧قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
تبصره ١ ـ اشخاص حقیقی موارد زیر را شخصا نیز می‌توانند حسب مورد درخواستدادرسی و اقامه دعوی نمایند:
الف ـ تصمیم دادگاه نسبت به بضاعت یا عدم تواناییاشخاص برای تادیه حق‌الوکاله
ب ـ دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعساراز محکوم‌به
اعتراض به تصمیم واحد ثبتی نسبت به افراز املاک مشاع و تقاضای فروشاملاک مشاع غیر قابل افراز
د ـ کلیه درخواست‌های امور حسبی و گواهی حصر وراثت وحضانت و ملاقات اطفال, حکم رشد, نصب قیم و ضم امین و عزل آن‌ها و درخواست سرپرستیطفل بی‌سرپرست مصادیق قانون حمایت از اطفال بی‌سرپرست مصوب ١٣۵۴.
هـ ـ طلاقتوافقی و درخواست اخذ اجاره و درخواست احراز غیرممکن بودن استیذان از پدر یا جدپدری

/ 0 نظر / 67 بازدید