رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاههای کیفری استان


رای شماره -709 - 87/11/1استفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسیدادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم ازدرجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیترسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیاتعمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد کهرسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید بهاتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنینچنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره الحاقی بهماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ دردادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عملارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومیجزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزهرسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوققابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
این رای طبق ماده ۲۷۰قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباعاست.ش

/ 0 نظر / 25 بازدید